Projekt Szansa na lepszą przyszłość

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szansa na lepszą przyszłość”
Dofinansowanie projektu z UE: 263 940,52 PLN

Cel główny projektu: Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 20 biernych zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością, z obszarów wiejskich spoza ZIT) osób młodych z grupy NEET zamieszkujących na terenie powiatów: gorlicki, nowosądecki i m. Nowy Sącz, poprzez podniesienie kwalifikacji i nabycie doświadczenia zawodowego do IV 2019r.
Cel szczegółowy projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Projekt skierowany jest do 20 biernych zawodowo młodych osób (w tym osoby z niepełnosprawnością-12, z obszarów wiejskich spoza ZIT-8) w wieku 18-29 lat, które ze względu na brak aktywności w sferze edukacyjno-zawodowej zaliczane są do grupy NEET, zamieszkujące wyłącznie w Województwie Małopolskim, na terenie powiatów: gorlicki lub powiatu nowosądeckiego lub m. Nowy Sącz


Planowane efekty:
– liczba osób, dla których opracowano IPD – 20
– liczba osób, które zostały objęte wsparciem w formie warsztatów psychologicznych / doradztwa zawodowego – 20
– liczba osób biorących udział w warsztatach grupowych – 20
– liczba osób objętych wsparciem w postaci usług pośrednictwa pracy – 20
– liczba osób, które ukończyły kursy lub szkolenia w ramach projektu – 15
– liczba osób objętych wsparciem w postaci kursów i szkoleń zawodowych – 17
– liczba osób, które zakończyły udział w stażach zawodowych trwających co najmniej 3 m-ce lub rozpoczęły udział w stażu i przerwały go w związku z podjęciem zatrudnienia – 16
– liczba osób objętych wsparciem w postaci staży zawodowych – 18


Zakończono proces rekrutacji do projektu.
Harmonogram wsparcia kwiecień 2019 r.


 

REGULAMIN PROJEKTU określający zasady uczestnictwa w Projekcie, a w szczególności:
1) zakres oferowanego wsparcia w ramach Projektu,
2) warunki uczestnictwa w Projekcie,
3) rekrutację i przyjmowanie zgłoszeń,
4) korzystanie z poszczególnych form aktywizacji zawodowej w ramach Projektu,
5) obowiązki Pośrednika pracy – doradcy klienta,
6) prawa i obowiązki uczestników,
7) rezygnacja z udziału w projekcie,
8) postanowienia końcowe.

Zapoznaj się z regulaminem projektu. Czytaj więcej...