Projekt TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH

Projekt wspolfinansowany z Funduszy Europejskich

COLLEGIUM PROGRESSUS rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH
Dofinansowanie projektu z UE: 345 768,60 PLN

Cel główny projektu: Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 25 biernych zawodowo osób młodych z grupy NEET zamieszkujących tereny wiejskie położone poza ZIT oraz rodzicom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, z terenu powiatów: gorlicki, nowosądecki, i m. Nowy Sącz, poprzez podniesienie kwalifikacji i nabycie doświadczenia zawodowego do IV 2019r.
Cel szczegółowy projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Projekt jest skierowany do 25 biernych zawodowo młodych osób, z dwóch grup:
1. Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich poza ZIT–15 os,
2. Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem –10 os,
w wieku 18-29 lat, które ze względu na brak aktywności w sferze edukacyjno-zawodowej zaliczane są do grupy NEET, zamieszkujące wyłącznie w Województwie Małopolskim, na terenie powiatów: gorlicki lub powiatu nowosądeckiego lub m. Nowy Sącz
Planowane efekty:
– liczba osób, dla których opracowano i przekazano IPD – 25
– liczba osób, które zostały objęte wsparciem w formie warsztatów psychologicznych / doradztwa zawodowego – 25
– liczba osób, które wzięły udział w warsztatach grupowych – 25
– liczba osób objętych wsparciem w postaci usług pośrednika pracy – 25
– liczba osób objętych wsparciem w postaci kursów lub szkoleń zawodowych – 20
– liczba osób, które ukończyły kursy lub szkolenia w ramach projektu – 18
– liczba osób objętych wsparciem w postaci staży zawodowych – 23
– liczba osób, które zakończyły udział w stażach zawodowych trwających co najmniej 3 m-ce lub rozpoczęły udział w stażu i przerwały go w związku z podjęciem zatrudnienia – 22


Nabór do projektu został zakończony.
Harmonogram wsparcia kwiecień 2019 r.


 

REGULAMIN PROJEKTU określający zasady uczestnictwa w Projekcie, a w szczególności:
1) zakres oferowanego wsparcia w ramach Projektu,
2) warunki uczestnictwa w Projekcie,
3) rekrutację i przyjmowanie zgłoszeń,
4) korzystanie z poszczególnych form aktywizacji zawodowej w ramach Projektu,
5) obowiązki Pośrednika pracy – doradcy klienta,
6) prawa i obowiązki uczestników,
7) rezygnacja z udziału w projekcie,
8) postanowienia końcowe.

Zapoznaj się z regulaminem. Czytaj więcej...