Realizowane projekty

flaga i godło Polski

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „„Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana”
Dofinansowanie: 239472,30 PLN
Całkowita wartość: 3356482,00 PLN


 

Logo Program Regionalny

Collegium Progressus w partnerstwie z Gminą Trzciana realizują projekt pn.:„Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3 356 482,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 853 009,70 PLN

Czytaj więcej..